Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta notă de informare, denumită „Politica de confidențialitate” sau „Politica prelucrării datelor cu caracter personal” are rolul de a vă aduce la cunoștiință modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi, în legătură cu produsele și serviciile noastre, prin intermediul site-ului nostru tgp.ro, folosind rețelelor de socializare sau offline.

Vă recomandăm să citiți integral această Notă de informare privind protecția datelor, pentru a vă asigura că sunteți complet informați.

Utilizarea site-ului nostru reprezintă acordul dumenavoastră în privința Politicii de confidențialitate.

Atenție, acest site nu este destinat copiilor, iar noi nu prelucrăm cu bună știință date cu caracter personal privind copii.

Data ultimei actualizări este 28.02.2023.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

S.C. TamoGlass Perfect S.R.L., cu sediul social în Comuna Jilava, str. Șos. Giurgiului, nr. 5, Hala Panouri Mari-Atelier C2-A, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J23/1500 din 2014, cod fiscal nr. RO33194302, denumită în continuare și „TGP” sau „noi”, în sensul legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal este operator atunci când vă prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru tgp.ro, folosind rețelelor de socializare sau offline.

Pentru mai multe informații sau pentru exercitarea drepturilor dumeavoastră ne puteți contacta prin email la adresa dpo@tgp.ro sau printr-o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa poștală Str. Șos. Giurgiului, nr 5, Hala Panouri Mari – Atelier C2, Biroul nr. 1, Comuna Jilava, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor.

Indiferent de forma de comunicare aleasă, vă rugăm să vă identificați în mod cât mai complet. Ne rezervăm dreptul de a solicita informații suplimentare privind confirmarea indentității dumneavostră.

 

Definiții

GDPR

Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Legislație privind protecția datelor

Orice legi aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, GDPR și orice legi naționale, regulamente și legislație secundară de implementare.

Date cu caracter personal

Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Persoana vizată

Persoana fizică identificată sau identificabilă căreia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Persoană fizică identificabilă

Este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator

Înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Consimțământ

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Prelucrare

Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal

Înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Identificatorii online

Aceștia sunt furnizați de dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice și pentru identificarea lor.

Cookies

Sunt mici fișiere text plasate pe dispozitiv utilizatorului de către website atunci cînd este vizitat sau folosite anumite funcționalități.

Pentru mai multe informții accesați pagina Politica privind fișierele cookie.

 

Categorii de persoane vizate

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane:

– Partenerilor noștri contractuali (precum clienți, furnizori, prestatori, executanți, reprezentați legali ai companiilor etc) care interacționează fizic cu reprezentanții noștri sau online prin site-ul nostru, conturile noastre de pe rețelele de socializare și reclamele noastre de pe rețele de socializare, motoare de căutare și site-uri partenere.

– Orice alte persoane fizice identificate sau identificabile cărora, prin orice modalitate legală de colectare, le sunt prelucrate date cu caracter personal, ca de exemplu, dar fără a se limita la, personele care vizitează sediile noastre indiferent de scopul vizitei, persoanele care ni se adresează pentru diverse solicitări, sugestii, reclamații etc.

 

Datele colectate, modalități de colectare și sursele de colectare

În general, colectăm direct de la dumneavoastră datele cu caracter personal, astfel încât aveți control asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Date pe care le prelucrăm, colectate direct de la dumneavoastră, cu titlu de exemplu,

prin interacțiunea fizică cu noi sau folosind telefon, email, formulare de contact online, rețele sociale, mesaje direct, comentarii, reclame, chestionare sau orice altă formă de corespondență,

prin documente scrise pe care ni le furnizați precum: completarea de formulare, depunerea de cereri, copii ale documente, adeverințe, împuterniciri, CV, diplome, rapoarte, certificate profesionale etc,

sunt:

numele și prenumele, semnătură, vârstă, sexul, data nașterii, locul nașterii, CNP, seria și numărul actului de identitate, starea civilă, studii, vechimea în muncă, adresa de reședintă, adresa de livrare/facturare, numărul de telefon, adresa de email, informații de plată (inclusiv datele cardului), preferințele de marketing (dacă sunteți de acord să vă impărtășim detaliile cu parteneri noștri) etc.

Prin navigarea pe site-ul tgp.ro, prin intermediul rețelelor de socializare, a motoarelor de căutare sau a site-urilor partenere putem colecta următoarele informații:

adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru accesarea site-ului nostru, tipul și marca dispozitivului, sistemul și platforma de operare, versiunea de browser, setarea fusului orar, informațiile pe care le-ați vizualizat și cautat pe site, informații de marketing referitoare la obiceuri, preferințe, comportament etc.

Aceste informați sunt colectate de terțe părți, în numele nostru, folosind fișiere tip cookie, pentru mai multe informții accesați pagina Politica privind fișierele cookie.

Folosim profiluri pentru a vă oferi produse care sunt adaptate intereselor dumneavoastră. Procesul de creare a unui profil va fi utilizat numai pe baza consimțământului dumneavoastră.

Nu prelucrăm date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Nu prelucrăm, cu bună știință, date ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Nu oferim servicii care includ luarea automată a deciziilor fără intervenție umană.

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă.

Scopurile pentru care prelucrăm datele, cu titlu de exemplu, sunt:

– pentru prestarea de servicii în beneficiul dumneavoastră

Promovarea produselor și serviciilor noastre, realizarea de oferte comerciale, încheierea și derularea unui contract cu dumneavoastră, asigurarea livrării, returnării sau garanției unui produs etc.

– pentru respectarea unei obligații legale

Legile aplicabile în contabilitate, fiscalitate, relațiile de muncă, securitate fizică etc.

– pentru îndeplinirea intereselor noastre legitime sau intereselor legitime ale unei terțe părți sau intereselor dumneavoastră

Asigurarea securității sediului, a personalului și a sistemelor IT, detectarea și prevenirea fraudei, testarea, cercetarea, statistica, analiza datelor, depanarea etc.

– pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau în scopuri oficiale.

 

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră pe baza următoarelor temeiuri legale:

  1. Pe baza consimțământului pe care dumneavoastră l-ați exprimat în situații specifice (de exemplu: contactarea în scopuri de marketing, păstrarea datelor pentru o perioadă suplimentară celei impuse de legislația națională etc.).
  2. Pentru încheierea sau desfășurarea unui contract (de exemplu: contracte de vânzare-cumpărare, contracte de colaborare, contracte de furnizare etc.).
  3. Pentru îndeplinirea intereselor noastre legitime, în contextul desfășurării obiectului nostru de activitate, pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, pentru optimizarea fluxurilor interne de lucru, soluționarea investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări etc.
  4. Pentru respectarea obligațiilor legale (de exemplu: legile aplicabile în contabilitate, fiscalitate, relațiile de muncă etc.).

 

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră pentru perioada minimă necesară îndeplinirii scopurilor colectării datelor, pentru perioada impusă de legislația națională și pentru perioada necesară exercitării drepturile legitime ale noastre și ale altor persoane.

Vom înceta să prelucrăm date cu caracter personal, atâta timp cât acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile stabilite, când persoanele vizate și-au retras consimțământul, în situațiile când nu există motive legitime imperioase pentru continuarea prelucrării care să prevaleze intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor fizice sau dacă datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Măsuri tehnice și organizatorice de securitate

Pentru protecția datelor cu caracter personal sunt implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Angajații TGP precum și alte persoane împuternicite care au acces la date cu caracter personal au anumite responsabilități în a se asigura că aceste date sunt colectate, păstrate și utilizate corespunzător, în conformitate cu prevederile procedurilor interne privind protecția datelor cu caracter personal.

Stocarea datelor cu caracter personal în format digital se realizează pe terminale securizate, cu acces restricționat persoanelor neautorizate.

Menționăm că, în ciuda tuturor măsurilor luate, transmiterea informațiilor pe internet nu este complet sigură și există riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru sau pentru erori ale softurilor.

 

Accesul la datele dumneavoastră

În cadrul TGP, membrii personalului angajați interni, precum și membrii personalului aparținând colaboratorilor, sunt supuși obligației de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și pot prelucra datele numai în legătură cu responsabilitățile specifice de serviciu, doar dacă au competența și împuternicirea să o facă.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

În situația în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, transferul va fi efectuat în temeiul unei decizii a Comisiei Europene prin care aceasta decide că țara terță în cauză asigură un nivel de protecție adecvat.

 

Drepturi dumneavoastră

Legislația privind protecția datelor cu caracter personal vă garantează următoarele drepturi:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține din partea nostră:

– să confirmăm dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, o copie a datelor respective;

– să vă oferim informații legate de datele dumneavoastră precum: ce date deținem, modalitățiile de colectare a datelor, scopul prelucrării, cui divulgăm datele, dacă le transferăm în străinătate, cât timp le păstrăm, cum le protejăm, drepturile dumneavoastă și cum puteți face o plângere.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

– datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– retragerea consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și lipsa unui alt temei juridic pentru prelucrarea;

– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia ne se aflăm;

Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

– pentru respectarea unei obligații legale care ni se aplică;

– din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

– ați contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ne sunt solicitate datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

– v-ați opus prelucrării în temeiul interesului nostru legitim, inclusiv cu privire la crearea de profiluri.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la opoziție

Vă puteți opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim sau în temeiul interesului public.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acestea să fie transmise direct către un alt operator de date, doar în cazul în care:

– prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră; și

– prelucrarea se face prin mijloace automate.

Dreptul de retragere a consimțământului

Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere, cu privire la modalitatea în care prelucrarăm datelor dumneavoastră cu caracter personal, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro).

 

Termenul de răspuns

Termenul de răpuns pentru solicitări este de cel mult o lună de la data primirii solicitării.

În situația solicităriilor complexe sau a unui număr mare de solicitări, termenul de răpuns pentru solicitări poate fi prelungit cu încă o lună, caz în care se notifică și justifică prelungirea termenului de soluționare a cererii în cel mult o lună de la data primirii solicitării.

 

Costuri

Exercitarea drepturilor este gratuită.

În cazul în care cererile pe care le primim sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, putem:

(a) fie să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(b) fie să refuzăm să dăm curs cererii.

 

Modificarea Politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, în urma modificării modului în care prelucrăm datele cu caracter personal sau ca urmare a cerințelor legale.

În urma unei astfel de modificări se va afișa, pe site-ul nostru, versiunea modificată a Politicii de confidențialitate.

Vizitatorul site-ului are responsabilitatea de a verifica periodic această pagină pentru a se informa în legatură cu Politica de confidențialitate actualizată.

 

Politică de confidențialitate a serviciilor Google

Politică de confidențialitate a serviciilor Facebook

Politică de confidențialitate a serviciilor Pinterest